مدیریت منو
 
اطلاعات حركت اتوبوس ها

برنامه حركت اتوبوسها از پايانه مسافربري غدير يزد(مركزي) به ساير نقاط كشور

 

1

آباده

14:45

ایران پیما

7236769

2

آباده

18:30

ایران پیما

7236769

3

اراک،ملایر

15:00

اطمینان

7236662

4

اصفهان

00:30

همسفر

7236660 - 7236732

5

اصفهان

1:00

عدل فروز

7237001   3و7236752

6

اصفهان

6:00

همسفر

7236660 7236732

7

اصفهان

6:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

8

اصفهان

6:45

آسیا سفر یزد

7238400

9

اصفهان

8:30

همسفر

7236660 7236732

10

اصفهان

8:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

11

اصفهان

9:30

همسفر

7236660 7236732

12

اصفهان

10:30

همسفر

7236660 7236732

13

اصفهان

10:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

14

اصفهان

11:00

عدل فروز

7237001   3و7236752

15

اصفهان

11:30

همسفر

7236660 7236732

16

اصفهان

12:00

عدل فروز

7237001   3و7236752

17

اصفهان

13:00

همسفر

7236660 7236732

18

اصفهان

13:15

عدل فروز

7237001   3و7236752

19

اصفهان

14:00

عدل فروز

7237001   3و7236752

20

اصفهان

14:00

همسفر

7236660 7236732

21

اصفهان

14:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

22

اصفهان

15:15

عدل فروز

7237001   3و7236752

23

اصفهان

15:15

همسفر

7236660 7236732

24

اصفهان

15:45

عدل فروز

7237001   3و7236752

25

اصفهان

16:15

همسفر

7236660 7236732

26

اصفهان

16:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

27

اصفهان

18:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

28

اصفهان

18:30

همسفر

7236660 7236732

29

اصفهان

19:30

همسفر

7236660 7236732

30

اصفهان

20:30

همسفر

7236660 7236732

31

اصفهان

21:00

همسفر

7236660 7236732

32

اصفهان

23:30

همسفر

7236660 7236732

33

اصفهان

24:00

عدل فروز

7237001   3و7236752

34

اقلید

13:30

تی بی تی

7236778 -  7206334

35

اقلید

18:00

تی بی تی

7236778 -  7206334

36

آمل،بابل،ساری،گرگان،گنبد

16:00

ایران پیما

7236769

37

اهواز

12:00

تی بی تی

7236778 -  7206334

38

ایرانشهر

16:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

39

بندر ، قشم

14:30

گیتی پیما

7236761 -  7234800

40

بندر ، قشم

16:00

گیتی پیما

7236761 -  7234800

41

بندرعباس

20:15

آریا سفر

7231110

42

بندرعباس

20:30

ایران پیما

7236769

43

بندرعباس

20:30

همسفر

7236660 7236732

44

بندرعباس

20:30

سیر و سفر

7232100 -  7236760

45

بندرعباس

21:00

لوان نور

7233888 7236770

46

بوشهر

18:30

سیر و سفر

7232100 -  7236760

47

بیرجند

17:00

میهن نور

7236661    7236740

48

تبریز

19:00

عدل فروز

7237001   3و7236752

49

تهران

8:30

سیر و سفر

7232100 -  7236760

50

تهران

10:30

پیک صبا

7231700 -  7201700

51

تهران

11:30

گیتی پیما

7236761 -  7234800

52

تهران

12:30

ایران پیما

7236769

53

تهران

12:30

همسفر

7236660 7236732

54

تهران

16:00

ایران پیما

7236769

55

تهران

20:30

ایران پیما

7236769

56

تهران پارس

20:30

تی بی تی

7236778 -  7206334

57

تهران

21:00

همسفر

7236660 7236732

58

تهران

21:00

سیر و سفر

7232100 -  7236760

59

تهران جنوب

21:00

آسیا سفر یزد

7238400

60

تهران جنوب

21:00

آسیا سفر کویر

7232400

61

تهران جنوب

21:15

تی بی تی

7236778 -  7206334

62

تهران آزادی ، آرژانتین

21:30

رویال سفر

7234500 -  7236656

63

تهران

21:30

ایران پیما

7236769

64

تهران

22:00

همسفر

7236660 7236732

65

تهران آزادی ، آرژانتین

22:30

رویال سفر

7234500 -  7236656

66

تهران،قزوین،رشت،لاهیجان،لنگرود

13:30

اطمینان

7236662

67

جیرفت،کهنوج،رودان

19:00

گیتی پیما

7236761 -  7234800

68

جیرفت،کهنوج،رودان

19:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

69

چابهار

15:00

آریا سفر

7231110

70

خرم آباد

17:15

عدل فروز

7237001   3و7236752

71

خرمشهر

15:00

همسفر

7236660 7236732

72

زاهدان

15:00

ایمن سفر ایرانیان

7236664 -  7235969

73

زاهدان

16:00

آسیا سفر کویر

7232400

74

زاهدان

16:00

ایران پیما

7236769

75

زاهدان

16:00

آریا سفر

7231110

76

زاهدان

17:00

آریا سفر

7231110

77

زاهدان

17:00

آسیا سفر کویر

7232400

78

زاهدان

17:30

ایمن سفر ایرانیان

7236664 -  7235969

79

زاهدان

18:00

گیتی پیما

7236761 -  7234800

80

ساری

14:00

آریا سفر

7231110

81

ساری

16:00

ایران پیما

7236769

82

ساری،گرگان

12:30

ایمن سفر ایرانیان

7236664 -  7235969

83

سیرجان

15:30

تی بی تی

7236778 -  7206334

84

شهرکرد

15:00

همسفر

7236660 7236732

85

شهرکرد

21:00

همسفر

7236660 7236732

86

شهریار

22:00

سیر و سفر

7232100 -  7236760

87

شیراز

7:45

میهن نور

7236661 -  7236740

88

شیراز

9:00

گیتی پیما

7236761 -  7234800

89

شیراز

10:00

همسفر

7236660 7236732

90

شیراز

12:30

همسفر

7236660 7236732

91

شیراز

14:00

میهن نور

7236661 -  7236740

92

شیراز

15:00

همسفر

7236660 7236732

93

شیراز

16:00

میهن نور

7236661 -  7236740

94

شیراز

17:00

همسفر

7236660 7236732

95

شیراز

17:30

گیتی پیما

7236761 -  7234800

96

شیراز

21:00

میهن نور

7236661 -  7236740

97

شیراز

21:00

همسفر

7236660 7236732

98

شیراز

24:00

همسفر

7236660 7236732

99

طبس

15:00

میهن نور

7236661 -  7236740

100

قم

13:30

اطمینان

7236662

101

کاشمر

16:30

سیر و سفر

7232100 -  7236760

102

کاشمر

16:30

آسیا سفر کویر

7232400

103

کاشمر

16:30

پیک صبا

7231700 -  7201700

104

کرج

13:30

اطمینان

7236662

105

کرج

20:30

آریا سفر

7231110

106

کرج

20:30

ایران پیما

7236769

107

کرج

20:45

همسفر

7236660 7236732

108

کرج

20:45

آسیا سفر یزد

7238400

109

کرج

21:00

آسیا سفر یزد

7238400

110

کرج

21:00

گیتی پیما

7236761 -  7234800

111

کرج

21:00

آسیا سفر کویر

7232400

112

کرج

21:00

پیک صبا

7231700 -  7201700

113

کرج

21:15

لوان نور

7233888 7236770

114

کرج

21:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

115

کرج

21:30

آسیا سفر یزد

7238400

116

کرج

22:15

همسفر

7236660 7236732

117

کرج

23:30

همسفر

7236660 7236732

118

کرمان

6:00

میهن نور

7236661 -  7236740

119

کرمان

6:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

120

کرمان

7:30

ایران پیما

7236769

121

کرمان

7:45

عدل فروز

7237001   3و7236752

122

کرمان

8:30

میهن نور

7236661 -  7236740

123

کرمان

10:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

124

کرمان

13:00

ایران پیما

7236769

125

کرمان

14:00

ایران پیما

7236769

126

کرمان

15:30

عدل فروز

7237001   3و7236752

127

کرمانشاه

15:00

اطمینان

7236662

128

گرگان

15:30

همسفر

7236660 7236732

129

مشهد

16:30

ایران پیما

7236769

130

مشهد

16:30

همسفر

7236660 7236732

131

مشهد

16:30

آریا سفر

7231110

132

مشهد

17:00

اطمینان

7236662

133

مشهد

18:00

ایمن سفر ایرانیان

7236664 -  7235969

134

مشهد

18:30

گیتی پیما

7236761 -  7234800

135

مشهد

18:30

سیر و سفر

7232100 -  7236760

136

مشهد

19:00

رویال سفر

7234500 -  7236656

137

مشهد

19:00

همسفر

7236660 7236732

138

مشهد

20:00

اطمینان

7236662

139

میناب

17:30

لوان نور

7233888 7236770

140

میناب

19:00

عدل فروز

7237001   3و7236752

141

نی ریز

14:00

سیر و سفر

7232100 -  7236760

142

نی ریز

18:30

همسفر

7236660 7236732

143

یاسوج

22:00

تی بی تی

7236778 -  7206334